pdf management

Shop Home
UserName Password

Note

  1. ชื่อไฟล์ที่อัพโหลด ต้องเป็น ภาษาอังกฤษ และ ตัวเลข เท่านั้น ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดการ error ได้
  2. ในชื่อไฟล์ ไม่ควรมีการเว้นวรรค หรือหากมี โปรแกรมจะทำการแทรก ขีดล่าง (_) ให้โดยอัตโนมัติ
  3. ควรตั้งชื่อไฟล์ให้สอดคล้องกับ Part No. เพราะระบบจะค้นหาจากชื่อไฟล์ pdf ด้วยครับ
  4. ตัวอย่างการตั้งชื่อไฟล์ เช่น --> 250YC13_TOP_STUD_M10X1.5MM.pdf